เข้ารายงานข้อมูลบนว็บ
เรื่องนี้คุณรู้หรือยัง

ประวัติงานช้างสุรินทร์
เรื่องของช้าง
ความหมายเลขบัตรประชาชน
ทำไมโดนัทถึงมีรู
ที่มาของคำว่า OK
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย
ที่มาของสีประจำวัน
ทำไมต้องมีนามสกุล
มนุษย์อวกาศกินอาหารอย่างไร
อนุเสารีย์ประชาธิปไตย
หัวลำโพง
สามล้อไทย
คนแรกและสิ่งแรก
     ของประเทศไทย

ตำนานเนียงด็อฮทม
ประวัติของรถจักรยาน

พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำวันนี้

บริการเอกสาร แบบพิมพ์

แบบใบลากิจ ลาป่วย
แบบยกเลิกวันลา
แบบนิเทศห้องเรียนตามเกณฑ์
แบบบันทึกการนิเทศห้องเรียน
แบบแผนงาน โครงการ
แบบปะหน้าหนังสือราชการ
แบบรายงานโครงการ
แบบรับ - ส่งงาน (ย้าย)
แบบรับ ส่งมอบงาน (ย้าย) ผู้บริหาร
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนร้
แบบฟอร์มแผนจัดประสบการณ์
แบบรายงานตนเอง
แบบรายงาน CAR 1
แบบรายงาน CAR 2
แบบรายงาน CAR 3
แบบฟอร์ม CAR 4
แบบประเมินความดีความชอบครู
แบบประเมินความดีความชอบ
ผู้บริหาร

แบบสมุดบันทึกความดี
แบบรายงานการใช้ใบเสร็จ
แบบรายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี
แบบใบรับพัสดุ
แบบทะเบียนวัสด
แบบทะเบียนครุภัณฑ์
ใบเบิกพัสดุ
ใบยืมครุภัณฑ์
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสมัครเข้าเรียน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แบบหนังสือขอบคุณ
แบบประเมินสมรรถนะสู่ ID-PLAN
แบบฟอร์มทางภาษีของสรรพากร
รวมแบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบ บค. ต่าง ๆ
แบบประเมินครูดีในดวงใจ
แบบประกาศรับนักเรียน
แบบใบลาออกจากราชการ
แบบใบประกาศเกียรติคุณบัตร
แบบรายงานตามมาตรการยกระดับ
คุณภาพทุก 15 วัน

บันทึก MOU ใช้งบประมาณ
ข้อบังคับว่าด้วยทุนการศึกษา
แบบบันทึกตรวจสอบการอ่าน เขียน

ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

คลังข้อสอบ แบบฝึก Online

ภาษาไทย
+คลังข้อสอบประถมศึกษา (รวม)
+คลังข้อสอบ ป.1 - ป.6
+คลังข้อสอบทุกระดับชั้น
+คลังข้อสอบสำนักทดสอบ
+
คณิตศาสตร์
+แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1
+แบบทดสอบคณิตศาสตร์ 1
+รวมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ทุกชั้น

วิทยาศาสตร์
+ คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ 1

สังคมศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สุขศึกษาและพละศึกษา
+ คลังข้อสอบ 2006 รวมทุกสาระ
ภาษาต่างประเทศ
+แบบฝึกภาษาอังกฤษ1
+แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 1

ปฐมวัย
+วัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์


ตรวจสอบ E-Mail
เรื่องดี ๆ ที่ครูควรรู้
Link ดี ๆ ที่หามาฝาก
ระเบียบ / หนังสือเวียน
 

รวมหนังสือเวียน กพ.
รวมคำสั่ง สพฐ.
รวมระเบียนกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกฎหมายการศึกษา
รวมกฎหมาย พ.ร.บ.
รวมกฎหมาย อบต.
กฎ ก.พ.


 
เรื่องราวในอดีตที่น่าศึกษา
เว็บไซต์สอนการใช้โปรแกรม
 
เอกสารหลักสูตรแกนกลาง 2551
 

คู่มือประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัด 8 สาระ นร.เรียนรู้อะไร
หลักสูตรแกนกลาง 2551
การบริหารหลักสูตร 51
หัวใจของหลักสูตร
ตัวอย่าง CAR 1
แนวทางการนำจุดเน้นพัฒนา
ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

แบบเก็บข้อมูลประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3

 
เอกสาร / เครื่องมือ / สื่อการสอน
 

เอกสารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รูปภาพทำสื่อ / ใบงาน
สร้างแฟ้มสะสมงาน Online
โลโก้ / เครื่องหมายต่าง ๆ
แบบ บค. ต่าง ๆ
สร้างแบบทดสอบ O-Line
ศูนย์สอบ Online
บัญชีคำพื้นฐาน
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ สพป.สร.1
หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)
คู่มือเอกสารการบริหารโรงเรียน
ตามกฎกระทรวง (9 เล่ม)

รวมเรื่องอาเซียน


 
เก่ง...คอมได้ง่าย ๆ ...
 "ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสง สว่างในโลก " โรงเรียนบ้านคอโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง .......... วันนี้คุณได้ทำความดีเพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว เพื่อสังคม เพื่อบ้านเมืองแล้วหรือยัง ?

ร่วมงานทอดกฐิน
    เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 โดยนายสฤษดิ์ ประครองใจ ผอ.ร.ร. นายจิตกร ผมงาม รอง ผอ.ร.ร. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคอโค ได้มา ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดสง่างาม ซึ่ง มีผุ้นำชุมชน ประชาชนมาร่วมงานบุญ จำนวนมาก เพื่อนำเงิน ปัจจัย มาร่วมบุญ เพื่อให้หลวงพ่อนำไปทำนุบำรุง ศาสนาต่อไป //รณภพ ภาพข่าว//>>>ดูภาพกิจกรรม

งานมุฑิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ
   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านคอโค ได้จัดงาน เกษียณ อายุราชการ ให้กับคุณครูอัจฉรา ประดิษฐพร คุณครูสุภาภรณ์ จรัณยานนท์ และ คุณครูไมตรี โอรสรัมย์ ซึ่งมีท่าน สง่า ศรีราม ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ให้ เกียรติ มาร่วมงาน พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ลูกศิษย์ ของคุณครูที่เคยได้ศึกษา เล่าเรียน มาร่วมงาน จำนวนมาก และมีการแสดงจากคณะครู นักเรียน เพื่อ เป็นการแสดงมุฑิตาจิตให้กับคุณครูทั้ง 3 ท่าน // รณภพ /ภาพข่าว/ ดูภาพกิจกรรม

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัด นครราชสีมา
     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายสฤษดิ์ ประครองใจ นำคณะ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัด นครราชสีมา โดยได้เข้าไปดู พิพธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สวนสัตว์โคราช แหล่งเครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียน ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ ความบันเทิง ซึ่งได้ ดูสัตว์ นานาพันธุ์ ที่เคยเห็นแต่ในภาพหนังสือที่เรียนในห้อง ได้ไปพบ กับของจริง เด็กๆ ทั้งตื่นเต้น และมีความสุขในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ //รณภพ ภาพข่าว // ดูภาพกิจกรรม

 

กิจกรรม ร้อง เล่น เน้น อ่าน เขียน
เมื่อวันที่9 กันยายน 2558 ที่ผ่นมา นายสฤษดิ์ ประครองใจ ผอ.ร.ร ได้เป็น ประธานเปิดโครงการ กิจกรรม ร้อง เล่น เน้น อ่าน เขียน ของคณะนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ ซึ่งมีการจัดฐานการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก การใช้ ทักษะกระบวนการรเรียนรู้ การเล่นเกมส์ แทรก สาระ ความรู้ ให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับ ความรู้ สาระ ความบันเทิง พร้อมกับ การสรุป งาน ในแต่ละฐาน เป้นประโยฃน์อย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ //รณภพ ภาพข่าว //ดูภาพกิจกรรม     
   

 


หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

หนังสือราชการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 1
     


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์)

ข่าวสาร Online
สยามสปอร์ต
สุรินทร์นีวส์

มีข่าวสารที่จะช่วย ประชาสัมพันธ์ หรือข้อเสนอแนะให้เพิ่มลิงค์เรื่องอะไรไว้ ขอให้เมล์มาที่ korko_sc@korko.ac.th

เกมฝึกสมองคลายเครียด
คำเตือน : ขอให้เล่นแต่พอสมควร ใช้ความคิด และนำประโยชน์สิ่งดี ๆ มาใช้


วัตถุประสงค์ : เพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลตัวอย่างที่เป็นคนดี ศรีคอโค ให้สาธารณชนได้รับทราบ  
วันนี้ ... คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง .....

 

   

 


ประกาศ

ประกาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 1

     ด้วยเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบูรณาการเมืองสุรินทณ์ 1 จะดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณการเมืองสุรนทร์ 1 ในวันที่ 3-4 กรกฏาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านคอโค

แผนที่ตั้งของโรงเรียนบ้านคอโค


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 

 
เข้ากรอกข้อมูลศิษย์เก่า คลิกที่นี่...                        (คู่มือการใช้งาน)

คลิปส่งเสริมคุณธรรม


รวมแบบทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปี 50
   - คณิตศาสตร์
   - วิทยาศาสตร์
   - ภาษาไทย
   - เฉลย
   - เนื้อหาการสอบปี 50

ข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปี 51
   - คณิตศาสตร์
   - วิทยาศาสตร์
   - ภาษาไทย
   - เฉลย
ข้อสอบ O-NETชั้น ป.6 ปี 52
    - การงานอาชีพ ศิลปะ
    - ภาษาไทย คณิตศาสตร์
    - สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์
    - ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ
    - เฉลยคณิตศาสตร์
 เว็บไซต์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
       
รวมแบบทดสอบ แนวข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบ NT ป.3
    - คณิตศาสตร์ชุดที่ 1
    - คณิตศาสตร์ชุดที่ 2
    - คณิตศาสตร์ชุดที่ 3
    - คณิตศาสตร์ชุดที่ 4

ข้อสอบ NT ป.3
  - ภาษาไทยชุดที่ 1
  - ภาษาไทยชุดที่ 2
  - ภาษาไทยชุดที่ 3
  - ภาษาไทยชุดที่ 4

 - แบบทดสอบการอ่านจับใจ ความระดับประถมศึกษา

- สมาชิกอาเซียน

ดูเฉลยข้อสอบที่นี่

แบบทดสอบพร้อมเฉลยของ บ.เสริมปัญญา จำกัด 5 สาระหลัก
รวมข้อสอบ O-NET ปี 48 - 52 ชั้น ป.6 , ม.3 ,ม.6
     


รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันพ่อปี 53

กิจกรรมวันเอดส์


พักแรม


วันฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เดินทางไกล

สังสรรค์ปีใหม่ 54

เทเหล้า - เผาบุหรี่

วันเด็กปี 2554

ระดมทุน
โรงเรียนดีศรีตำบล 
 

สถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552
Free Counter
Free Web Counter 

บุคลากรของเรา
แนะนำเว็บไซต์หน่วยงาน
กระทรวง
+กระทรวงศึกษาธิการ
+กระทรวงวิทยาศาสตร์
+กระทรวงวัฒนธรรม
+กระทรวงมหาดไทย
+กระทรวงเทคโนโลยีฯ
+กระทรวงการคลัง
ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ
+สพฐ.
+สพท.สร.เขต 1
+สพท.สร.เขต 2
+สพท.สร.เขต 3
โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
+โรงเรียนบ้านแสรออ
+โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
+โรงเรียนเมืองสุรินทร์
+โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
+โรงเรียนสุรวิทยาคาร
+โรงเรียนสิรินธร
+โรงเรียนหนองโตงฯ (สุรวิทยาคม)
+โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
+โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนฯ)
+โรงเรียนใต้ฆ้องโนนจิก
+โรงเรียนนาดีวิทยา
+ โรงเรียนบ้านตระแสง
+ โรงเรียนบ้านแกใหญ่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
+ สำนักทดสอบ (สทศ)
+ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
+ อบต.คอโค
+ จังหวัดสุรินทร์
+ กรมสรรพากร
+ อบจ.สุรินทร์
+เครือข่ายเมือง 6
คลังภาพกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2552
การประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมวันสุนทภู่
วันสถาปนาคณะลูกเสือ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติปี 2552
การแข่งขันกีฬาสีภายใน
การอบรม E-Book
อบรมการใช้ ICT แก่บุคลากร
การเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
วันภาษาไทย ค่ายภาษาพาเพลิน
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1
กีฬาสีภายในปี 2552
อบรมวิจัย 12-13 ต.ค.52
พักแรม เดินทางไกล 52
คณะศิษย์เก่ามอบคอมพิวเตอร์
มาศึกษาดูงานในโรงเรียน
เลี้ยงอาหารนักเรียน
วันครูปี พ.ศ. 2553
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 53
ประกวดโครงงานคุณธรรม 53
ประกวดความเป็นเลิศปี 2553
โครงการอบรมคุณธรรม 53


สื่อการเรียนการสอน
แหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต

ภาษาไทย
+ สำนวนสุภาษิต คำพังเพย
+ บทวิทยุรายการรู้รักภาษาไทย
+ พจนานุกรม Online
+ ฝึกอ่าน เขียน ก ไก่
+ คลังความรู้ทุกสาระ ทุกชั้น
+ บ้านวรรณคดี (รวมวรรณคดีไทย)
+ ภาษาไทยวันละคำ
+ คำสุภาษิต
+ อาขยานชวนท่อง

คณิตศาสตร์
+เทคนิคการคิดเร็ว
+รวมความรู้ทางคณิตศาสตร์
+ คลังความรู้ทุกสาระ ทุกชั้น
วิทยาศาสตร์
+รู้จักสัตว์เลี้ยง
+คลังความรู้
+เรื่องราวเกี่ยวกับพืช
+รวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เคมี
+อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
+การขยายพันธู์พืช
+คลังความรู้ทุกสาระ ทุกชั้น
+โครงการวิทยาศาสตร์ระดับประถม
+ ดาราศาสตร์มหัศจรรย์
+ ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
+ คลังความรู้ เอกภพ
+ ระบบสุริยจักรวาล
+ แรงและความดัน (วิทย์ ป.5 )
+ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา/ศาสนาวัฒนธรรม
+ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยต่าง ๆ
+ราชวงศ์จักรี
+ประวัติพระพุทธเจ้า
+ คลังความรู้ทุกสาระ ทุกชั้น
+ ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
+ ศาสนาพุทธ
+ พระมหากษัตริย์ไทย
+ ชาติไทย
+ วันสำคัญของไทย
+ นิทานชาดก

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์
+เพลงสำหรับประกอบการสอน
+สีและความเป็นมาของแม่สี
+เพลงไทยเดิม Online
+ใบความรู้เรื่องนาฎศิลป์ไทย
+บ้านรำไทย
+วาดลายไทย
+ คลังความรู้ทุกสาระ ทุกชั้น
+ โน๊ตเพลงไทยเดิม
+ เพลงไทยเดิม
+ การฟ้อนรำพื้นบ้าน
+ การละเล่นของไทย
+
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ประดิษฐ์ของเล่นของใช้
+อาหารง่าย ๆ เด็กทำได้
+แหล่งเรียนรู้บนโลก IT
+ คลังความรู้ทุกสาระ ทุกชั้น
+ เทคนิคการปลูกพืชผักต่าง ๆ
+ การทำปุ๋ยหมัก
+
คอมพิวเตอร์ (เอกสาร,บทเรียน)
+ เรียน PowerPoint 2003
+ เรียน Microsoft Word 2003
+ Microsoft Excel 2003
+ Mirosoft Excel 2007
+ Microsoft Word 2007
+ Microsoft PowerPoint 2007
+ Microsoft Paint
+ ภาษาโลโก
+ การใช้โปรแกรมไมโครเวิลด์
+ พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ต
+
สุขศึกษาและพละศึกษา
+ คลังความรู้ทุกสาระ ทุกชั้น
+ เทคนิควอลเลย์บอล

ภาษาต่างประเทศ
+นิทานภาษาอังกฤษ
+ Dictionnary Online
+ ฝึกอังกฤษกับเก่งภาษา
+ คลังความรู้ทุกสาระ ทุกชั้น
+ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

ปฐมวัย
+ คลังความรู้ทุกสาระ ทุกชั้น
+ พัฒนาการเด็กวัย 1 - 6 ขวบ
+ สื่อ แบบฝึกทักษะอนุบาล หนูจิ๋ว
+แบบ ฝึกคัด เขียนลายมือ ก.ไก่
+ สนุกกับคำศัพท์อนุบาล
+ แบบทดสอบ Online ของ True

แบบทดสอบ Online
ครูอัจฉรา
ครูสุภาภรณ์
ครูสุณี
ครูธราพร
ครูนวลฉวี
ครูจินดา
ครูประจวบ
ครูสันทัด
ครูสุณิสา
ครูสุณี
ครูจันทร์เพชร
ครูอิสรี
ครูไมตรี
 Google
Search WWW Search truehits.net
คำแนะนำในการใช้กระดานสนทนา : 1. ให้เลือกกลุ่มที่จะตั้งกระทู้ 2. เลือก New Topic หรือ New Poll 3. ใส่หัวข้อกระทู้ 4. แนบรูป (ถ้ามี)หากไม่มีปล่อยว่าง 5. ใส่รหัสตามภาพที่เห็น 6. เขียนกระทู้ ห้ามใช้คำหยาบ กรุณาใช้คำที่สุภาพ 7. เสร็จแล้วคลิกโฟสต์ข้อความ 8. จะกลับมาที่หน้าต่างข้อความ เห็นกระทู้ของเรา สามารถคลิกไปดูได้ หากไปดูแล้วคลิก X กลับ 9. คลิก กลับสู่หน้ารวมหมวดหมู่

กระดานสนทนา ขอให้ท่านใช้คำให้สุภาพ เลือกกระทู้ตามรายการที่สนใจ

 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดย:กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านคอโค หมู่ที่ 1 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-515785 korkoschool@gmail.com
เวปมาสเตอร์ : surinsanchai@hotmail.com, sanchai2111@gmail.com หรือ ronnapop2521@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด : Wednesday 18 November, 2015 15:10
ข้อแนะนำในการปรับจอแสดงผลที่เหมาะสม ควรปรับขนาดหน้าจอที่ 1280 X 800 Pixcels